Kontroll

Myndigheter avdekker gjennom kontrollinstanser at byggverk oppføres og tas i bruk med tidvis manglende brannsikkerhet. Over tid er dette blitt en utfordring, ved at det oppføres byggverk med branntekniske feil og mangler, som medfører at byggverk ikke får ferdigattest og i verste fall kan minste brukstillatelsen.
Derfor har myndigheter stilt strengere krav til prosjektering og utførelser, ved at det kreves uavhengig kontroll av prosjektering og uavhengig kontroll av utførelse innen området Brannsikkerhet.

Myndigheter stiller krav at prosjektert Brannkonsept for byggverk lagt i tiltaksklasse 2 og 3, skal gjennomgå uavhengig kontroll. Organisatorisk medfører dette at tiltakshaver må engasjere ett foretak som prosjekterer brannkonseptet, og i tillegg engasjere ett annet foretak som utfører uavhengig kontroll av brannkonseptet.
Kravet er at foretaket som utfører uavhengig kontroll skal være uavhengig av foretaket som utarbeidet brannkonseptet.

Det stilles krav til tverrfaglig kontroll av brannverntiltak i byggefasen, med der tilhørende dokumentasjon for ferdigstillelse/brukstillatelse.

RBS har sentralgodkjenning for Kontroll av Brannsikkerhet, i tiltaksklasse 3. Vi påtar oss:
   * Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering / brannkonsept.
   * Uavhengig tverrfaglig kontroll av brannverntiltak i byggefasen.